Phần 4: Nguyên lý kế toán

Tất cả các DN đều cần có vốn để đầu tư. Vốn cho phép các DN có được nguồn lực tài chính để xây dựng nhà xưởng, văn phòng, mua sắm các trang thiết bị, mua nguyên vật liệu, trả lương cho nhân viên… Việc đầu tư hay phân bổ vốn của DN sẽ hình thành nên tài sản của DN, đó là TSCĐ, tài sản đầu tư tài chính, tài sản dự trữ cho sản xuất…

 

Xem lại Phần 3: Phân loại kế toán