Các nhân tố ảnh hưởng tới chất lượng thông tin kế toán trong môi trường ERP tại doanh nghiệp Việt Nam được xác định không khác các nhân tố đã nhận diện trong môi trường ERP nói chung. Nó bao gồm 12 thành phần nhân tố được nhận diện ban đầu với những thang đo cụ thể được điều chỉnh trong môi trường doanh nghiệp Việt Nam như sau:

Thành phần nhân tố 1. Tầm nhìn, cam kết và hỗ trợ của Ban quản lý cấp cao doanh nghiệp. Nó bao gồm:

(1) việc xây dựng kế hoạch phát triển hệ thống ERP phù hợp chiến lược phát triển chung doanh nghiệp và (2) hoạch định đúng và rõ ràng các chỉ tiêu kết quả cần đạt được của các bộ phận trong doanh nghiệp (3) khả năng quyết định hay xét duyệt đúng qui trình quản lý và các giải pháp do nhà tư vấn triển khai và đội dự án đề nghị (4) hiểu biết ERP để chọn lựa đúng nhà tư vấn, cung cấp ERP (5) Sự cam kết đổi mới qui trình quản lý và thực hiện hệ thống ERP trong tất cả các giai đoạn triển khai (phân tích, huấn luyện, cài đặt hệ thống) và sử dụng hệ thống (6) Sự hỗ trợ của ban quản lý cấp cao doanh nghiệp trong việc giải quyết các bất đồng, tranh chấp giữa các bộ phận, phối hợp hoạt động giữa các bộ phận (7) việc phản ứng kịp với những phản ứng xấu (chống đối) của người sử dụng hệ thống ERP..

Thành phần nhân tố 2. Năng lực và kinh nghiệm và sự hỗ trợ của Nhà tư vấn triển khai. Thành phần nhân tố này được đánh giá qua:

(1) kiến thức nhà tư vấn về lĩnh vực quản trị kinh doanh; (2) việc am hiểu lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp; (3) sự hiểu kế toán của nhà tư vấn; (4) sự hiểu kiểm soát nội bộ của nhà tư vấn; (5) phương pháp phân tích hệ thống đúng; (6) có kinh nghiệm trong triển khai ERP; và (7) chất lượng hoạt động hỗ trợ và bảo hành sản phẩm ERP.

Thành phần nhân tố 3. Năng lực đội dự án. Được đánh giá qua;

(1) Có đầy đủ đại diện các bộ phận chức năng doanh nghiệp tham gia dự án ERP; (2) Có khả năng chuyên môn và hiểu biết về hoạt động doanh nghiệp; (3) Biết xác định đúng và đủ yêu cấu quản lý doanh nghiệp, yêu cầu thông tin chi tiết; (4) Hiểu biết đội dự án về ERP và khả năng phối hợp với nhà tư vấn; (5) Hiểu biết về kiểm soát.

Thành phần nhân tố 4. Thử nghiệm hệ thống. Cụ thể qua nội dung:(1) qui trình và phương pháp thử nghiệm hệ thống ERP; (2) người sử dụng cần thử nghiệm hệ thống đầy đủ trước khi sử dụng; (3) có hồ sơ kỹ thuật và hướng dẫn sử dụng hệ thống ERP đầy đủ.

Thành phần nhân tố 5. Huấn luyện và tham gia của nhân viên doanh nghiệp. Nội dung được đánh giá qua:

(1) Hiểu rõ qui trình sử dụng hệ thống; (2) Hiểu mức độ ảnh hưởng của hoạt động bản thân tới các bộ phận hoặc cá nhân khác trong doanh nghiệp; (3) Hiểu rõ các tiêu chuẩn chất lượng thông tin; (4) Tuân thủ qui trình thực hiện ERP; (5) Mức độ thuần thục thao tác hệ thống ERP; (6) Nhận thức và cách khai thác thông tin từ hệ thống ERP.

Thành phần nhân tố 6. Chất lượng dữ liệu. Nó bao gồm: (1) Chuyển đổi đầy đủ nội dung và phù hợp hình thức dữ liệu với hệ thống mới; (2) Đầy đủ hồ sơ chuyển đổi hệ thống; (3) Dữ liệu được nhập chính xác; (4) Dữ liệu được nhập kịp thời; (5) Nội dung dữ liệu nhập đầy đủ và phù hợp nhau cầu thông tin người sử dụng; (6) An toàn lưu trữ dữ liệu

Thành phần nhân tố 7. Qui trình xử lý và chất lượng phần mềm ERP. Nó được đo lường qua:

(1) phần mềm đáp ứng được nhu cầu xử lý và cung cấp thông tin104 người sử dụng; (2) phần mềm kiểm soát được quá trình nhập liệu (gồm nhắc nhở kiểm soát nhập liệu và tạo một số nội dung tự động trong quá trình nhập liệu); (3) phần mềm kiểm soát được truy cập dữ liệu và hệ thống; (4) phần mềm có giao diện thuận tiện sử dụng; (5) phần mềm cho phép dễ dàng bổ sung tài khoản và phương pháp kế toán theo yêu cầu người sử dụng; (6) phần mềm dễ dàng nâng cấp khi có phiên bản mới; (7) sự ổn định của phần mềm. (8) Phần mềm xử lý được khác biệt giải pháp ERP và qui định của kế toán Việt Nam

Thành phần nhân tố 8. Chất lượng thiết bị, cơ sở hạ tầng gồm (1) Sự phù hợp và ổn định của hệ thống máy, hệ thống mạng doanh nghiệp; Thành phần nhân tố 9. Chiến lược, chính sách hệ thống ERP. Thành phần này bao gồm 3 khái niệm: Chính sách kiểm soát chất lượng; Chính sách kiểm soát nhân sự; và Chính sách quản lý thay đổi.

Thành phần nhân tố 10. Môi trường văn hóa doanh nghiệp gồm (1) Sự hợp tác của các cá nhân trong qui trình thực hiện hệ thống; (2) Sự sẵn sàng chia xẻ công việc của nhân viên; (3) Ngoại ngữ trong quá trình sử dụng hệ thống.

Thành phần nhân tố 11. Môi trường giám sát, kiểm tra, gồm (1) Sự giám sát kiểm tra truy cập hệ thống của người quản trị hệ thống; (2) Giám sát, kiểm tra định kỳ hệ thống và thông tin của hệ thống; (3) Sự hiểu biết công nghệ thông tin và ERP của kiểm toán nội bộ; (4) sự hiểu biết công nghệ thông tin và ERP của kiểm toán độc lập.

Thành phần nhân tố 12. Người sử dụng bên ngoài doanh nghiệp