Và năm 2022 sẽ là năm thúc đẩy mạnh mẽ chuyển đổi số ở mọi ngành trên phạm vi toàn quốc, toàn dân và toàn diện, là năm đầu thực hiện các chiến lược mới về hạ tầng số, dữ liệu, công nghiệp công nghệ số, doanh nghiệp công ng...
Trong tinh hình dịch bệnh hoành hành và khó lường như hiện nay, việc hạn chế tiếp xúc là một trong những giải pháp cần thiết. Để góp phần ngừa dịch hiệu quả, giúp công việc không bị gián đoạn, một trong số các biện pháp đã đư...