Mặc dù được coi là xương sống của nền kinh tế, Logistics hay xuất nhập khẩu là một trong những ngành bị ảnh hưởng nặng nề nhất của bóng đen Covid – 19. Đứng trước cảnh “đứt cung, gãy cầu”, các doanh nghiệp buộc phải tìm kiế...
Nhằm đẩy nhanh việc chuyển đổi số trong doanh nghiệp nhỏ và vừa, giúp các doanh nghiệp này tối ưu hóa hoạt động, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực và lợi thế cạnh tranh, góp phần phát triển kinh tế số quốc gia....