Theo một khảo sát mà VCCI đã thực hiện cho thấy, 3/4 các doanh nghiệp được khảo sát đã quan tâm ứng dụng các công nghệ số trước tác động của đại dịch Covid-19. “Đại dịch COVID-19 không chỉ tác động tiêu cực đến sức khỏe n...
Đại dịch đã thúc đẩy các doanh nghiệp chuyển đổi số, tăng tốc quá trình Chuyển đổi số. Tuy nhiên, khi thế giới trở về “bình thường mới”, công cuộc Chuyển đổi số sẽ diễn ra như thế nào và Doanh nghiệp cần lưu ý gì? Theo m...