Đại dịch đã thúc đẩy các doanh nghiệp chuyển đổi số, tăng tốc quá trình Chuyển đổi số. Tuy nhiên, khi thế giới trở về “bình thường mới”, công cuộc Chuyển đổi số sẽ diễn ra như thế nào và Doanh nghiệp cần lưu ý gì? Theo m...