Đại dịch đã thúc đẩy các doanh nghiệp chuyển đổi số, tăng tốc quá trình Chuyển đổi số. Tuy nhiên, khi thế giới trở về “bình thường mới”, công cuộc Chuyển đổi số sẽ diễn ra như thế nào và Doanh nghiệp cần lưu ý gì? Theo m...
Nhằm đẩy nhanh việc chuyển đổi số trong doanh nghiệp nhỏ và vừa, giúp các doanh nghiệp này tối ưu hóa hoạt động, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực và lợi thế cạnh tranh, góp phần phát triển kinh tế số quốc gia....