Theo một khảo sát mà VCCI đã thực hiện cho thấy, 3/4 các doanh nghiệp được khảo sát đã quan tâm ứng dụng các công nghệ số trước tác động của đại dịch Covid-19. “Đại dịch COVID-19 không chỉ tác động tiêu cực đến sức khỏe n...
Và năm 2022 sẽ là năm thúc đẩy mạnh mẽ chuyển đổi số ở mọi ngành trên phạm vi toàn quốc, toàn dân và toàn diện, là năm đầu thực hiện các chiến lược mới về hạ tầng số, dữ liệu, công nghiệp công nghệ số, doanh nghiệp công ng...
Đại dịch đã thúc đẩy các doanh nghiệp chuyển đổi số, tăng tốc quá trình Chuyển đổi số. Tuy nhiên, khi thế giới trở về “bình thường mới”, công cuộc Chuyển đổi số sẽ diễn ra như thế nào và Doanh nghiệp cần lưu ý gì? Theo m...