Phần 4: Nguyên lý kế toán (tiếp)

Hệ thống tài khoản kế toán gồm các tài khoản cần sử dụng. Mỗi một đơn vị kế toán chỉ được sử dụng một hệ thống tài khoản theo quy định của Bộ Tài chính. Số lượng các tài khoản trong một DN phụ thuộc vào tính chất, quy mô cũng như yêu cầu quản lý của DN đó.