Ở các quốc gia phát triển, hầu hết các Doanh nghiệp đều ứng dụng ERP để gia tăng hiệu quả hoạt động sản xuất và kinh doanh. Trong khi ở Việt Nam, tỷ lệ Doanh nghiệp Việt dùng ERP còn khá thấp, chưa tới 10%.  Trong đó, nhiều Doanh nghi...
Đầu tư vào hệ thống Hoạch định Nguồn lực Doanh nghiệp (ERP) là một quyết định trọng đại. Tuổi thọ bình thường của một hệ thống loại này có thể dao động từ 7 đến 15 năm, đôi khi nhiều hơn. Sau cột mốc đó, các doanh nghiệp c...
Kế toán đề cập tới khả năng tồn tại, ổn định và lợi nhuận của bất kì một doanh nghiệp nào. Khi thực hiện hệ thống ERP, các doanh nghiệp thường mong đợi hệ thống này sẽ đem lại cho mình nhiều lợi ích, trong đó có các lợi ích...
Có rất nhiều người hiện nay vẫn có quan niệm sai lầm về ERP và phần mềm kế toán. Mọi người thường nghĩ rằng ERP chỉ là một tên gọi khác của phần mềm kế toán, nhưng trên thực tế,  ERP là một hệ thống hoàn toàn khác. Trong bài v...