Dịch bệnh Covid-19, đã phơi bày những nhược điểm của phương pháp kinh doanh truyền thống và chứng minh xu hướng ứng dụng công nghệ trong Doanh nghiệp là tất yếu. Trong dịch bệnh, mua sắm trực tuyến, giao hàng tại nhà, làm việc tại nhà ...
Ứng dụng khoa học công nghệ vào hoạt động sản xuất, kinh doanh là xu hướng tất yếu của tất cả các Doanh nghiệp hiện nay. Rất nhiều Doanh nghiệp đã và đang hưởng lợi thế cạnh tranh hơn đối thủ vì đã đi trước trong công cuộc chuy...